توالی یابی RNA تک سلول


🔸مقدمه 🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول


با استفاده از تکنیک scRNA-seq ، کل ترانسکریپتوم یک سلول مورد بررسی قرار می گیرد. این روش برای بررسی بیان ژن در سلولهایی مانند سلولهای هتروژن بنیادی، تومورهای سرطانی و سلولهای جنینی در مرحله خاصی از رشد و نمو کاربرد دارد. آنالیز ترانسکریپتوم تک سلول میتواند منجر به مطالعات بیشتر  در زمینه تمایز سلولی، برنامه ریزی مجدد سلول و شبکه تنظیم بیان ژن شود.

 

🔹مزایا:

  • مدت زمان پروژه : 2 ماه
  • نتایج دقیق و قابل اعتماد
  • قیمت رقابتی

  

🔹کاربردها:

  • تحقیقات سرطان
  • تحقیقات تکوین و جنین شناسی
  • تحقیقات ایمنولوژی
  • تحقیقات تمایز سلولی
  • و ...