توالی یابی RNA های کوچک


🔸مقدمه 🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول


استفاده از تکنیک small RNA –Seq، محقق را قادر میسازد تا کلیه RNA های کوچک را مورد بررسی قرار دهد.

RNA های کوچک اغلب طولی در حدود 18 تا 34 نوکلئوتید دارند. غیر کد کننده هستنده و در تنظیم بیان ژنها نقش دارند.

انواع RNA های کوچک سلولی شامل miRNA، siRNA ،  piRNA، ta-siRNA و nat-siRNA می باشند.

 

🔹مزایای استفاده از روش small RNA-seq: 

  • درک چگونگی تاثیر تنظیمات پس ترجمه ای بر روی فنوتیپ
  • شناسایی بیومارکرهای جدید بیماریها
  • دریافت اطلاعات کامل از کلیه sRNA ها و miRNA ها

🔹 کاربردها:

  • پزشکی مولکولی
  • ژنتیک پزشکی
  • ژنتیک مولکولی
  • بیوتکنولوژی دارویی
  • وکلیه موارد مرتبط با sRNA ها