روش کار متاژنومیکس


🔸مقدمه 🔸روش کار  🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول


در روش 16s/18s/ITS rRNA متاژنومیکس، DNA محیطی استخراج شده و با استفاده از پرایمرهای بارکد دار تکثیر ژن صورت گرفته و بعد از تخلیص و سنجش غلظت محصول PCR، کتابخانه های ژنی از امپلیکونها تهیه شده و توالی یابی شده و آنالیز بیوانفورماتیکی بر روی نتایج خام حاصل از توالی یابی انجام میگیرد ( شکل A)

 

 

در روش شاتگان متاژنومیکس، DNA محیطی استخراج و توالی یابی شده و آنالیز بیوانفورماتیکی بر روی نتایج خام حاصل از توالی یابی انجام میگیرد ( شکل B)

 

Comeau AM, Douglas GM, Langille MG. Microbiome helper: a custom and streamlined workflow for microbiome research. MSystems. 2017 Feb 28;2(1):e00127-16.