سوالات متداول توالی یابی کل ترانسکریپتوم

1- RNA-seq چیست؟

توالی یابی ترانسکریپتوم یا RNA-Seq روشی بسیار قدرتمند برای مطالعه کمی و کیفی ترانسکریپتوم می باشد. این روش پروفایل کاملی از ترانسکریپتها، ساختار ژنها و سطوح بیان ژنها در دسترس محقق قرار میدهد.

2- مزایای استفاده از RNA-seq چیست؟

  • دقت بسیار بالا، با این روش تمام ترانسکریپتها با دقت در سطح تک نوکلئوتیدتوالی یابی میشوند.
  • حساسیت بسیار زیاد: با این روش حتی ترانسکریپتهای نادر با تعداد کپی بسیار کم نیز توالی یابی و شناسایی می شوند.
  • بدون محدودیت در سطح گونه
  • محدوده وسیع شناسایی از ترانسکریپتهای با تعداد نسخه بسیار زیاد تا ترانسکریپتهای با تعداد نسخه بسیار کم

3- تفاوت روش RNA-Seq با روش میکرواری چیست؟

  • در روش میکرو اری تنها میتوان ترانسکریپتهای شناخته شده را بر اساس پروبهای طراحی شده برای آنها مورد بررسی قرار داد اما در روش RNA-Seq تمام ترانسکریپتها اعم از شناخته شده و یا جدید مورد شناسایی و ارزیابی قرا میگیرند.
  • در روش RNA-seq بازده شناسایی ژنهای با سطوح بیان متفاوت 93% می باشد که این بازده در میکرو اری 73% است.
  • حساسیت روش RNA-seq به شناسایی ژنهای با بیان بسیار کم بسیار بیشتر از روش میکرو اری است ( 89 % در مقایسه با 17%)
  • همبستگی و تطابق نتایج در میزا بیان ژنها در روش RNA-seq و qPCR بیش از میکرواری و qPCR است.

4- چگونه درخواست خود را به شرکت توپاز ژن ارائه دهم؟ لطفا فرم مربوط به  NGS order form را دانلود و بعد از پر کردن، آن را به آدرس ایمیل NGS@topazgene.com  ارسال فرمایید.

 

 

 


🔸مقدمه 🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول