سوالات متداول سنتز پرایمر


🔸معرفی خدمت  🔸اطلاعات کاربردی  🔸سوالات متداول  🔸ثبت سفارش


۱. چگونه الیگوهای DNA و RNA و siRNA را حل کنیم؟

 • معمولا اولیگوها در در آب استریل عاری از RNase و یا mM Tris-HCl buffer (pH 7.5)10 به راحتی حل میشوند ولیکن موارد خاصی وجود دارد که باید به آن توجه کرد.
 • حتما از محلولهای عاری ازRNase و سایر نوکلئازها استفاده کنید.
 • جهت جلوگیری از آلودگی باکتریایی در هنگام استفاده احتیاط شود.
 • اولیگوها معمولا بسیار پایدار و غلیظ هستند.
 • بعضی از مواد فلورسانتی(مخصوصا CY) به نور حساس بوده و باید در معرض نور کمی قرار گیرند. همچنین بعضی مواد رنگی بسیار حساس به اکسیدانها هستند. بنابراین فقط در صورت لزوم درب تیوب باز شود.
 • اولیگوهایی با مواد رنگی فلورسانس نباید در آب مقطر حل شود. اب مقطر معمولا دارای pH 6 بوده که باعث تخریب رنگ فلورسانس می شود. در این موارد فقط از بافر mM Tris-HCl buffer (pH 7.5)10 استفاده شود.
 • اولیگوهایی که رنگ فلورسانس از خانواده Cyanine مثل Cy3 را حمل می کنند، نباید در بافر mM Tris-HCl 10با pH 7.5 حل شوند چرا که در این pH کم کم تجزیه خواهند شد در این مورد از آب مقطر استفاده شود.

 

۲. چگونه اولیگوهای DNA را دوباره محلول کنیم؟

 • یک دور کوتاه در سانتریفیوژ با سرعت بالا باعث جمع شدن پلت در انتهای تیوب می شود.
 • میزان لازم از آب استریل و یا بافر اضافه شود.
 • تیوب در دمای 65 درجه سانتی گراد برای 5 دقیقه گرم شود.
 • بوسیله ورتکس و یا پیپت به شدت مخلوط شود.

 

۳. چگونه اولیگوهای تک رشته RNA را دوباره محلول کنیم؟

 • یک دور کوتاه سانتریفیوژ با سرعت بالا باعث جمع شدن پلت در انتهای تیوب می شود.
 • میزان لازم از اب استریل عاری از RNase و یا بافر اضافه شود.
 • تیوب در دمای 90 درجه سانتی گراد به مدت 2- 3 دقیقه انکوبه شود.
 • بوسیله ورتکس و یا پیپت به شدت مخلوط شود.

 

۴. چگونه siRNA را دوباره محلول کنیم؟

 • siRNA معمولا بصورت حل شده،خالص شده و دوپلکس آماده جهت استفاده، ارسال می شود.
 • بافر anealing مورد استفاده (10 mM TRIS pH 7 und 20 mM NaCl) و در غلظت (40uM) می باشد.

 

۵. چگونه siRNA لیوفیلیزه را محلول کنیم؟

 • در صورت درخواست مشتری بصورت لیوفیلیزه در 2 تیوب مجزا و تک رشته ای نیز ارسال می گردد. چگونه آنها را ذوب و محلول کنید به دستور زیر توجه کنید:
 • 100 µM از هر رشته RNA تهیه کنید. 30 µl از هر محلول RNA را با 15 µl  از بافرAnnealing  5X مخلوط کرده تا به حجم نهایی 75 µl برسید. غلظت نهایی دوپلکس باید 40 µM باشد.
 • برای 1-2 دقیقه محلول را در دمای 90-90 درجه سانتی گراد انکوبه کنید. سپس محلول را روی میز کار نگهداری کنید تا به دمای محیط برسد( مرحله سرد کردن باید به آهستگی و در مدت 45_60 دقیقه انجام شود.) جهت جمع آوری مایع تیوبها،آ  را به طور مختصر  سانتریفیوژ کنید.
 • دوپلکس siRNA نسبت به RNA تک رشته ای به نوکلئازها مقاومتر است و در دمای -20 درجه به راحتی ذخیره می شود. بافر آنیلینگ 5X را می توان بیشتر از 5 بار منجمد و ذوب کرد.

 

۶. چگونه اولیگوهای DNA را ذخیره کنیم؟

 • از فریز کردن و آب کردن متعدد اجتناب شود چرا که اینکار باعث تخریب اولیگوها می شود.
 • بسته به نوع آزمایش بهترین شرایط ذخیره سازی را انتخاب کنید ( به جدول زیر توجه شود)

 ۷. چگونه اولیگوهای RNA را ذخیره کنیم؟

 • از فریز کردن و آب کردن متعدد اجتناب شود چرا که اینکار باعث تخریب اولیگوهای می شود
 • بسته به نوع آزمایش بهترین شرایط ذخیره سازی را انتخاب کنید ( به جدول زیر توجه نمایید)

 

۸. چگونه از آلودگی با RNase ها اجتناب کنیم؟ 

 • RNA به دلیل داشتن گروه آزاد 2'oH  تمایل زیادی برای تخریب دارد. دلیل اصلی برای تخریب وجود  RNase های فعال و همچنین قرار گیری در محول آلکالین برای مدت طولانی است. لطفا جهت داشتن RNA سالم به موارد زیر توجه شود:
 • همیشه از مواد پلاستیکی استریل و یکبارمصرف استفاده کنید. برای استریل شیشه آلات از آون  با دمای 250 درجه به مدت 4 ساعت استفاده نمایید.  
 • همیشه دستکش بپوشید (RNase همه جا وجود دارد).  مرتبا دستکش خود را تعویض کنید. ( اگاه باشید که هر سطحی که  با ان تماس دارید ممکن است بوسیله فرد دیگری بدون دستکش لمس شده باشد)

از بافر و آب فاقد RNase استفاده کنید. بیشتر آبهای تجاری در دسترس عاری از RNase هستند .برای اطمینان از آب تیمار شده با  DEPC (Diethylpyrocarbonate)  استفاده نمایید.  گروه آمین DEPC با  RNase  فعال واکنش داده و آنرا غیر فعال میکند.


🔸معرفی خدمت  🔸اطلاعات کاربردی  🔸سوالات متداول  🔸ثبت سفارش