سوالات متداول - ۱

  • خط مشی شرکت توپاز ژن در قبال مالکیت معنوی نمونه و نتایج مشتریان چیست؟

پاسخ: حفاظت از مالکیت معنوی نمونه ها و نتایج مشتریان عزیز اولویت و مسئولیت اصلی ماست. شرکت توپاز ژن در خصوص عدم واگذاری اطلاعات شخصی مشتریان، اطلاعات نمونه و نتایج حاصل از آنالیزهای نمونه های مشتریان متعهد بوده  و این مورد را قویا ضمانت می نماید. همچنین شرکت متعهد می باشد از نمونه های زیستی یا ژنتیکی مشتریان استفاده پایین دستی، بهره برداری در مطالعات، واگذاری به غیر صورت نگیرد. نمونه های زیستی و ژنتیکی یک هفته بعد از حصول نتایج در صورت موجود بودن در شرکت طبق پروتکلهای استاندارد،  دفع و نابود می گردند.

تعهدنامه حفاظت از مالکیت معنوی نمونه در کلیه قراردادها موجود می باشد.