سوالات متداول - ۲

  • تفاوت کاربردهای توالی یابی سانگر با توالی یابی نسل جدید چیست؟

پاسخ: با توجه به ماهیت توالی یابی سانگر در ایجاد توالی با طول نسبتا بلند (تقریبا 800 جفت باز)  و استاندارد طلایی دقت در دو خوانش فوروارد و ریورس ، این روش توالی یابی برای موارد زیر کاربرد دارد:

توالی یابی تک ژن ( محصول PCR و یا ژن کلون شده بر روی پلاسمید)

شناسایی میکروارگانیسم های کشت پذیر

شناسایی SNP ها   و STR ها

شناسایی مارکرهای مولکولی

 

توالی یابی نسل جدید: با توجه به ماهیت توالی یابی نسل جدید در توالی یابی همزمان و موازی میلیونها قطعه اسیدنوکلئیک و تولید حجم انبوه داده توالی یابی، این روش توالی یابی در موارد زیر کاربرد دارد:

توالی یابی کل ژنوم گیاه و یا جانور

توالی یابی ژنوم میکروارگانیسمها به صورت de novo

توالی یابی اگزوم و یافتن واریانتهای جدید، موتاسیونهای جدید و ناشناخته و ...

توالی یابی امپلیکونها به تعداد بیش از 100 نمونه به طور همزمان و با هزینه کم به صورت بارکد شده

متاژنومیکس و بررسی کمی جوامع میکربی  

توالی یابی ترانسکریپتوم و مجموع RNA های کوچک سلولی و یافتن ژنهای جدید مسئول در وقایع سلولی