سوالات متداول - ۶

  • تفاوت بین واژه های scale و OD در بحث سنتز پرایمر چیست؟
  • پاسخ: دو واژه مقیاس سنتز(Synthesis scale) و میزان محصول (synthesis yield)  همواره مورد بحث و پرسش می باشد. به بیان ساده واژه مقیاس سنتز  بیانگر مقدارماده اولیه مورد استفاده برای سنتز اولیگو می باشد  ودر واقع میزان انتهای3'  سنتز شده اولیگو می باشد. محصول نهایی  که با OD نشان داده میشود  رابطه مستقیمی با طول اولیگو دارد و با روشهای متفاوت تخلیص تغییر می کند. برای درک بهتر این دو مفهوم به جدول زیر مراجعه فرمایید. 

 

   Desalted purification method