شرایط ارسال پرایمر و راهنمایی جهت طراحی

 

🔹 شرایط ارسال پرایمر

 

با توجه به وجود پرایمرهای استاندارد رایگان جهت توالی یابی در شرکت توپاز ژن در صورتی که پرایمر مورد استفاده شما در لیست پرایمرهای شرکت موجود می باشد، پیشنهاد میشود از پرایمرهای شرکت استفاده نمایید. برای این کار کافیست نام پرایمر را در فرم خود ثبت نمایید.

 در صورتی که پرایمر شما در لیست موجود نمی باشد لطفا طبق جدول آماده سازی پرایمر پرایمر راآماده نموده و  به همراه نمونه های خود درون تیوب جداگانه با لیبل مشخص و خوانا ارسال فرمایید.

 

🔹 راهنمایی جهت طراحی پرایمر

 

  1. طول پرایمر باید در حدود 20 ( +\- 2) باشد
  2. میزان G/C باید در حدود0 5%  باشد
  3. اجتناب از ایجاد حالت نسنجاق سری ، توالی پالیندرومیک
  4. اختصاصی بودن پرایمر و عدم وجود جایگاه ثانویه اتصال
  5. لطفا توجه داشته باشید که 30-60 نوکلئوتید بین انتهای 3' پرایمر و شروع سکانس معمولا  از دست می رود در نتیجه هنگام انتخاب مکان پرایمر خود این  مسئله را در نظر بگیرید.

 


 

🔸 توالی یابی سانگر   

🔸 ویژگی‌ها و مزایا  

🔸 راهنمای آماده‌سازی، ارسال و شرایط نمونه 

🔸 جدول غلظت و حجم نمونه‌ها و پرایمرهای ارسالی 

🔸 شرایط ارسال پرایمر و راهنمایی جهت طراحی 🔸  

🔸 نحوه ثبت سفارش

🔸 عضویت در سامانه