ملزومات نمونه توالی یابی کل ترانسکریپتوم

🔸 RNA مطلوب جهت توالی یابی باید کاملا عاری از آلودگیDNA  و دگراده شدن باشد. لطفا غلظت، کمیت و کیفیت نمونه ارسالی خود را مطابق جدول زیر تنظیم نموده و بعد از هماهنگی و امضای قرارداد با یخ خشک به شرکت ارسال فرمایید.

🔸 لطفا عکس ژل خود را نیز به همراه نمونه ها ارسال فرمایید.

🔸 حتی الامکان و به منظور جلوگیری از خطا و افزایش دقت و راندمان کار لطفا از ژل الکتروفورز دناتوره  و  دستگاه Qubit استفاده فرمایید. 

 

Standard/Strand-Specific RNA-Seq & Immuno-Profiling

  • Sample Type: Total RNA
  • Sample Purity (OD260/OD280): 1.8-2.2
  • Recommended RIN: ≥6.5 for plant samples and ≥ 7.0 for animal samples
  • Recommended Quantity: >2 µg, >100 ng/µl
  • Resuspension Buffer: Nuclease-free water
  • Shipment Method: Dry Ice

🔸مقدمه 🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول