ملزومات نمونه توالی یابی RNA های کوچک


🔸مقدمه  🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول


RNA مطلوب جهت توالی یابی باید کاملا عاری از آلودگیDNA  و دگراده شدن باشد. لطفا غلظت، کمیت و کیفیت نمونه ارسالی خود را مطابق جدول زیر تنظیم نموده و بعد از هماهنگی و امضای قرارداد با یخ خشک به شرکت ارسال فرمایید.

برای اندازه گیری کمیت و کیفیت RNA از ژل الکتروفورز دناتوره و دستگاه Qubit استفاده فرمایید. 

 

  • Small RNA-Seq
  • Sample Type: Total RNA or Purified Small RNA
  • Sample Purity (OD260/OD280): 1.8-2.2
  • 2100 Bioanalyzer RNA integrity Number (RIN): > 8
  • 28S rRNA : 18S rRNA = 2:1 ratio
  • Recommended Quantity: 
  • ØTotal RNA: 2-10 µg, >50 ng/µl,
  • ØPurified Small RNA: entire fraction of small RNA purified from 2~10µg of total RNA
  • Resuspension Buffer: EB buffer
  • Shipment Method: Dry Ice