ملزومات نمونه RNA های بلند غیر کد کننده


🔸مقدمه 🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول


RNA مطلوب جهت توالی یابی باید کاملا عاری از آلودگیDNA   و دگراده شدن باشد. لطفا غلظت، کمیت و کیفیت نمونه ارسالی خود را مطابق جدول زیر تنظیم نموده و بعد از هماهنگی و امضای قرارداد با یخ خشک به شرکت ارسال فرمایید.

لطفا عکس ژل خود را نیز به همراه نمونه ها ارسال فرمایید.

حتی الامکان و به منظور جلوگیری از خطا و افزایش دقت و راندمان کار لطفا از ژل الکتروفورز دناتوره و  دستگاه Qubit استفاده فرمایید. 

 

 

Small RNA- Seq

Sample Type: Total RNA or Purified Small RNA

Sample Purity (OD260/OD280): 1.8-2.2

2100 Bioanalyzer RNA integrity Number (RIN): > 8

28S rRNA : 18S rRNA = 2:1 ratio

Recommended Quantity: 

Total RNA: 2-10 µg, >50 ng/µl,

Purified Small RNA: entire fraction of small RNA purified from 2~10µg of total RNA

Resuspension Buffer: EB buffer

Shipment Method: Dry Ice