توالی یابی امپلیکون


🔸مقدمه 🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول


توالی یابی امپلیکون

روش توالی یابی امپلیکون همانطور که از نامش بر می آید توالی یابی قطعات PCR است. در این روش که با پلتفرم MiSeq انجام می شود جهت تکثیر ناحیه مورد نظر یک PCR دو مرحله ای انجام میشود. در مرحله اول PCR از روی DNA الگو و با استفاده از پرایمرهای دارای آداپتور اولیه انجام میشود و مرحله بعدی بر روی محصول PCR به دست آمده از مرحله اول و با استفاده از پرایمرهای اختصاصی دارای آداپتور مکمل و نیز بارکدهای توالی یابی می باشد. به ایت ترتیب محصول PCR از ده ها نمونه امکان مخلوط شدن و توا الی یابی و آنالیز همزمان داده را دارند.  این روش جهت آنالیز کمی جمعیتهای مختلط مانند جمعیتهای میکربی از طریق ژن  16s/I8s rRNA  و یا سایر ژنهای مارکر در محیطهای غذایی یا میکربی و شناسایی جهش های سوماتیک نادر در ناحیه یک یا چند اگزون و اینترون کاربرد دارد

🔹مزایا و ویژگی ها:

1-امکان بررسی همزمان چندین نمونه در یک آزمایش

2-کاهش هزینه هر نمونه به واسطه تعداد زیاد نمونه ها

3- به دست آوردن اطلاعات اختصاصی از ژن هدف و عدم وجود داده های انبوه مزاحم

4- زمان سریعتر پاسخ دهی

 

کاربردها:

  • ژنومیکس میکربی
  • صنایع غذایی
  • ژنتیک پزشکی
  • و ...