توالی یابی ترانسکریپتوم (RNA –Seq)

توالی یابی ترانسکریپتوم یا RNA-Seq روشی بسیار قدرتمند برای مطالعه کمی و کیفی ترانسکریپتوم می باشد. این روش پروفایل کاملی از ترانسکریپتها، ساختار ژنها و سطوح بیان ژنها در دسترس محقق قرار میدهد.

خدمات مرتبط: