خدمات توالی یابی نسل جدید

شرکت توپاز ژن کاوش به پشتوانه تیم متخصص (Ph.D Level)  خود خدمات کامل NGS را  از آغاز پروژه تا انتها شامل ارائه مشورتهای لازم برای طراحی پروژه ، توالی یابی و آنالیز داده ها به مشتریان خود ارائه می نماید.

 

🔹توالی یابی کامل ژنوم

 (whole genome sequencing)   

                                

🔹توالی یابی اگزوم 

(Exome sequencing)

 

🔹توالی یابی امپلیکون

Amplicon sequencing

 

  🔹 Chip-Seq

 

🔹توالی یابی هدفمند

Targeted DNA sequencing

 

🔹توالی یابی ترانسکریپتوم

(RNA-seq)

 

🔹متاژنومیکس

Metagenomics

 

 

 

ab656-Topaz gene NGS order form F-SE-01-01 (2).xlsx