سوالات متداول توالی یابی کل ژنوم

 


🔸مقدمه 🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول


1- پلتفرم های مورد استفاده برای توالی یابی de novo  چیست؟

HiSeq 2500 / HiSeq 4000 / HiSeq X Ten / NovaSeq 6000

- NextSeq 500 / MiSeq

- PacBio RSII / Sequel

2- پلتفرم های مورد استفاده برای resequencing چیست؟

HiSeq 2500 / HiSeq 4000 / HiSeq X Ten / NovaSeq 6000

- NextSeq 500

3- روش اسمبل کردن داده های حاصل از توالی یابی de novo چگونه است؟

در روش توالی یابی de novo ابتدا ژنوم به قطعات کوچکتر شکسته شده و قطعات به صورت paired- end  توالی یابی میشود. سپس با استفاده از قطعات توالی یابی شده همپوشان کانتیگها تشکیل میشوند. مجموعه کانتیگها اسکافولد را ایجاد می کنند. درون اسکافولد فواصل خالی در مرحله gap filling  پر شده و در نهایت یک draft genome ایجاد میشود. ( به شکل زیر مراجعه فرمایید)

 

Sohn JI, Nam JW. The present and future of de novo whole-genome assembly. Briefings in bioinformatics. 2016 Oct 14;19(1):23-40.

4- چگونه درخواست خود را به شرکت توپاز ژن ارائه دهم؟

لطفا فرم NGS order form  را دانلود و بعد از پر کردن، آن را به آدرس ایمیل NGS@topazgene.com  ارسال فرمایید.