RNA های بلند غیر کد کننده


🔸مقدمه 🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول


RNA های بلند غیر کد کننده یا lnc RNAs ، ترانسکریپت هایی به طول 200 نوکلئوتیدیا بزرگتر هستند که در طول ژنوم پراکنده اند و به پروتئین ترجمه نمیشوند. به نظر میرسد این نوع از RNA بیش از 30000 نسخه درون ژنوم انسان داشته باشد. انواع lncRNA ها بسته به مکان قرارگیری آنها و تاثیر آنها بر روی سایر ژنها به به انواع Antisense, intragenic, overlapping, intronic, bidirectiobnal, Processed طبقه بندی می شوند. در حال حاضر علم شناسایی lncRNA بسیار جدید بوده و در مراحل ابتدایی آن می باشد. با استفاده از تکنیک توالی یابی lncRNA با حذف rRNAs و آنالیز بیوانفورماتیکی ، به طور اختصاصی میتوان اطلاعات جامع و دقیقی در خصوص lncRNA ها، یافتن موارد جدید و نیز محل اثر این RNA ها بر روی ژنوم به دست آورد.

 

🔹مزایا:

  • مدت زمان پروژه : 2 ماه
  • نتایج دقیق و قابل اعتماد
  • قیمت رقابتی

 

🔹کاربردها:

  • شناسایی بیومارکرها
  • تحقیقات مکانیسمهای مولکولی
  • زیست شناسی تکوین
  • ژنتیک پزشکی