توالی یابی نسل جدید

نسل جدید توالی یابی شامل انواع تکنولوژی های توالی یابی میلیونها و یا میلیاردها قطعه DNA  به طور همزمان می باشد که حجم انبوهی از داده را در مدت زمان بسیار کوتاه و هزینه کم تولید می نماید. آنالیزداده های حاصل از توالی یابی امکان بررسی های بسیار عمیق در سطح ژنوم و ترانسکریپتوم را ایجاد نموده و به محققان این امکان را داده است تا جسورانه به طرح فرضیه ها پرداخته و در مدت کوتاهی به پاسخ سوالات خود دست یابند.

مزایای استفاده از NGS:

🔹 امکان توالی یابی سریع و ارزان کل ژنوم

🔹 بررسی دقیق  نواحی توالی های هدف

🔹 بررسی دقیق و عمیق ترانسکریپتوم و یافتن واریانتهای جدید در سطح RNA و  مناطق اسپلایسنگ، و یا بررسی کیفیت و کمیت mRNA در آنالیز بیان ژنها

🔹 آنالیز فاکتورهای اپی ژنتیک مانند نواحی متیلاسیون DNA در طول ژنوم و یا برهمکنش پروتئینها

🔹 توالی یابی نمونه های سرطانی برای بررسی جهش های نادر سوماتیکی و یا مطالعه ساب کلونهای سرطانی و غیره

🔹 بررسی کمی جوامع میکربی در انسان و سایر محیطهای مرتبط

 

خدمات توالی یابی نسل جدید

شرکت توپاز ژن کاوش به پشتوانه تیم متخصص (Ph.D Level)  خود خدمات کامل NGS را  از آغاز پروژه تا انتها شامل ارائه مشورتهای لازم برای طراحی پروژه ، توالی یابی و آنالیز داده ها به مشتریان خود ارائه می نماید.

 

🔹توالی یابی کامل ژنوم

 (whole genome sequencing)   

                                

🔹توالی یابی اگزوم 

(Exome sequencing)

 

🔹توالی یابی امپلیکون

Amplicon sequencing

 

  🔹# Chip-Seq

Chromatin Immunoprecipitation Sequencing

 

🔹توالی یابی هدفمند

Targeted DNA sequencing

 

🔹توالی یابی ترانسکریپتوم

RNA Sequencing 

 

🔹متاژنومیکس

Metagenomics

 

لطفا در صورتی که تمایل به سفارش هر یک از خدمات مرتبط با نسل جدید توالی یابی را دارید فرم سفارش خرید خدمت NGS را دانلود نموده و بعد از پر کردن دقیق آن ، فایل را به آدرس ایمیل NGS@topazgene.com ارسال نمایید. 

Topaz gene NGS order form F-SE-01-01 .xlsx