توالی یابی کل ترانسکریپتوم

توالی یابی کل ترانسکریپتوم

Whole Transcriptome RNA sequencing


🔸مقدمه 🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول


 

با بهره گیری از تکنیکهای نسل جدید توالی یابی، توالی یابی کل  ترانسکریپتوم قادر است در مدت زمان کوتاه اطلاعات جامع و دقیقی از تمام ترانسکریپت های یک بافت و یا اندام تحت شرایط خاص و یا تیمارهای مختلف در موجودات یوکاریوت به محققان ارائه دهد.

در تطابق با داده های ژنوم های مرجع و نیز اهداف پروژه، توالی یابی ترانسکریپتوم در یوکاریوتها به چند دسته تقسیم میشود که شامل توالی یابی mRNA وابسته به ژنوم مرجع و توالی یابی mRNA مستقل از ژنوم مرجع و توالی یابی دیجیتالی پروفایل بیان ژن می باشد.

🔹 مزایا:

🔸 مشاوره تخصصی از طراحی پروژه تا اتمام کار توسط تیم متخصص

🔸 مدت زمان پروژه : 2 ماه

🔸 نتایج دقیق و قابل اعتماد

🔸 قیمت رقابتی

 

🔹 کاربردها:

🔸 ترانسکریپتوم محیطی

🔸 ترانسکریپتوم مقایسه ای

🔸 ترانسکریپتوم ژنتیک

🔸 ترانسکریپتوم تکوین

🔸 و کلیه موارد مرتبط با ترانسکریپتوم

 


🔸مقدمه 🔸روش کار 🔸ملزومات نمونه 🔸سوالات متداول