کیت‌های استخراج RNA و DNA

 

 

 

 


کیتهای استخراج DNA  شرکت توپاز ژن  
نام محصول  شماره کاتالوگ  product name 
کیت استخراج DNA ژنومی جنرال تاپ ( 50 تستی) TGK1003   Top General genomic DNA extraction kit 
کیت استخراج DNA پلاسمید تاپ (50 تستی) TGK1008 Top plasmid DNA extraction kit 
کیت تخلیص محصول PCR  تاپ ( 50 تستی) TGK1007 Top PCR pyrification kit
کیت بازیابی از ژل  تاپ (50 تستی) TGK1006 Top Gel Recavery kit 
کیت استخراج DNA ژنومی از خون تاپ (50 تستی)  TGK1009 Top Blood Genomic DNA extraction kit 

 


کیتهای استخراج RNA شرکت توپاز ژن 

نام محصول  شماره کاتالوگ  product name 
کیت استخراج RNA  گیاهی و قارچ تاپ (50 تستی)  TGK2004 TOP plant and fungi RNA extraction kit 
کیت استخراج RNA سلول و بافتهای جانوری تاپ (50 تستی)  TGK2003 Top Animal tissue and cells  RNA extraction kit 
محلول توپازول 50 میلی لیتر ( استخراج همزمان  RNA, DNA & protein)   TGK2001.1 Topazol  Reagent ( RNA, DNA & protein) 50 ml 
محلول توپازول 100 میلی لیتر ( استخراج همزمان  RNA, DNA & protein)   TGK2001 Topazol Reagent (RNA, DNA & protein) 100 ml 
محلول توپازول پلاس کیت تخلیص RNA تاپ ( 50 تستی)  TGK2002 Topazol plus Top RNA purication kit